Privvacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is van groot principieel belang. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder willen we u informeren over uw rechten.

1. Contactgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke:
Gerrit Kelly
Willem Dreeslaan 119
8161 ZC Epe
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

functionaris voor gegevensbescherming:
Gerrit Kelly
Willem Dreeslaan 119
8161 ZC Epe
Als u uw wettelijke rechten wilt doen gelden of als u algemene vragen heeft, neem dan contact op met of met de functionaris voor gegevensbescherming van Gerrit Kelly: info@gerritkelly.nl

2. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
a) Contractuele gegevens
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons verstrekt. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken we deze.

b) Gegevens die u opslaat op onze servers
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in onze backup-systemen.

c) Loggegevens
Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Dit is met name het geval wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u inlogt of wanneer u gegevens uploadt of downloadt. Loggegevens worden ook verzameld door onze servers wanneer bezoekers uw websites bezoeken. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. We slaan IP-adressen alleen op voor zover dit nodig is voor de verlening van onze diensten. Zoniet worden de IP-adressen gewist of anoniem gemaakt. Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. De IP-adressen van de bezoekers van uw websites worden gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen. Dit maakt het voor ons mogelijk om aanvallen op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen.

d) Cookies en pixels
Op verschillende plaatsen op onze website maken we gebruik van cookies en pixels.
Cookies zijn kleine identificatiebestandjes die een server opslaat op het eindapparaat waarmee u onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Ze bevatten informatie die kan worden opgevraagd bij gebruikmaking van onze diensten en die zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk maakt. Wij maken gebruik van zowel permanente als zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat ze niet langer nodig zijn voor hun doel en worden verwijderd.
Cookies dienen om onze diensten en het gebruik van bepaalde functies te verbeteren. Zo is het bestelproces van onze website alleen mogelijk met behulp van cookies en worden cookies ook gebruikt om op onze website statistische gegevens te verzamelen over onze website, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

U kunt het opslaan van cookies te allen tijde verhinderen door dit zo in te stellen in de browser die u gebruikt. Zo vermijdt u op permanente wijze dat cookies worden opgeslagen. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde met behulp van een internetbrowser of ander software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website worden gebruikt. Pixels zijn kleine afbeeldingen op webpagina’s waarmee logbestanden bijgehouden en loggegevens geanalyseerd kunnen worden. Deze worden vaak gebruikt voor statistische analyses.

We maken gebruik van de volgende tracking- en analysetools:
Google Analytics: Het bedrijf dat de Google Analytics-component exploiteert, is Google Inc.
Het doel is om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en voor ons online rapporten samen te stellen. Google Analytics slaat een cookie op via uw browser. Door een cookie op te slaan, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de browser automatisch gevraagd gegevens naar Google te verzenden. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden. Het door ons vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering naar Google doorgestuurd. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van deze gegevens door Google. Hiertoe moet u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl een add-on downloaden voor uw browser en deze installeren.

Meer informatie en het huidige beleid van Google inzake gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html .
Een toelichting over Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/analytics/ .

Google Ads: De vennootschap die de diensten van Google Ads exploiteert, is Google Inc.
Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google via uw browser een zogenaamd conversiecookie op. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt voor identificatie. Als het cookie nog niet verlopen is, wordt het conversiecookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelmandje, op onze website werden bezocht. Dankzij het conversiecookie kunnen wij en ook Google nagaan of onze bezoekers via een AdWords-advertentie op onze site zijn beland en inkomsten hebben gegenereerd.
De gegevens en informatie die worden verzameld door middel van het conversiecookie worden ook gebruikt om het succes van de respectievelijke AdWords-advertenties te bepalen en om onze AdWords-advertenties te optimaliseren voor de toekomst. Noch wij noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan bezoekers van onze website kunnen worden geïdentificeerd. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden. Het door ons vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering naar Google doorgestuurd.
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen interessegebaseerde reclame van Google. Hiervoor moet u de link https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren. Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Remarketing: Google Remarketing is een functie van Google Ads. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en om interesserelevante advertenties te tonen aan de internetgebruiker. De exploiterende vennootschap van de Google Remarketing-services is Google Inc.
Google Remarketing plaatst via uw internetbrowser een cookie. Dankzij de aanwezigheid van het cookie herkent Google de bezoeker wanneer deze onze internetsite weer bezoekt en hierna websites bezoekt die eveneens lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, meldt uw browser zich automatisch aan bij Google. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden. Het door ons vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering doorgestuurd naar Google. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Hiervoor moet u de link https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

e) Reactiemogelijkheden op het blog
Wij bieden de gebruikers van ons blog de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogberichten. Indien een gebruiker een reactie achterlaat op het blog die op deze website wordt gepubliceerd, worden naast de reacties ook informatie over het tijdstip van het plaatsen van de reactie evenals de gebruikersnaam (het pseudoniem) gekozen door de persoon in kwestie opgeslagen en gepubliceerd. Het e-mailadres wordt eveneens gelogd. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dit vereist.

3. Rechtsgrondslag van de verwerking
Wij verwerken en gebruiken uw gegevens om het contract uit te voeren en onze diensten te verlenen, om onze diensten en onze websites te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften, om updates en upgrades te leveren, om u kennisgevingen betreffende de dienst te sturen, en om u te factureren en onze vorderingen te innen.

Artikel 6, I, letter a van de AVG dient voor ons als rechtsgrondslag voor de verwerkingshandelingen in het kader waarvan wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die ons verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is deze verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter c van de AVG. Ten slotte kunnen gegevensverwerkingen nog gebaseerd zijn op artikel 6, lid I, letter f van de AVG. Onder dat artikel vallen verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures mogen we met name gebruiken omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Een rechtmatig belang wordt doorgaans geacht aanwezig te zijn wanneer de betrokkene klant is van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op artikel 6, I, letter f van de AVG, bestaat dit gerechtvaardigde belang in de uitvoering van onze commerciële activiteiten.

4. Categorieën van ontvangers
Registrars en registers: Voor domeinregistraties moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorsturen naar de registers. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de registers en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze via de whois-zoekopdrachten op te vragen bij de registers.

Incassobedrijven: Zij verzorgen incassodiensten voor ons.
Verwerkers: In het kader van de gegevensverwerking in opdracht geven wij als verwerkingsverantwoordelijke een aantal persoonlijke gegevens door aan onze verwerkers. Wij hebben de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken te maken over de verwerking van uw gegevens. Onze verwerkers kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Verrichten van diensten: Dit omvat het verzenden van nieuwsbrieven, het afdrukken en verzenden van facturen, klantonderzoeken, betalingsdiensten, evenals de vernietiging van gegevensdragers.
Exploitatie van diensten, onderhoud van en zorg voor hardware en software
Wij geven gegevens alleen door aan autoriteiten en derden als de wetgeving dit voorschrijft of als een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht. Informatie aan de autoriteiten kan worden verstrekt op basis van een wettelijke bepaling inzake risicopreventie of in het kader van strafrechtelijke vervolging. Derden verkrijgen alleen informatie wanneer een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij inbreuken op het auteursrecht.

5. Duur van de opslag
Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het opslagdoel of voor zover de wet dit vereist. In de regel is het verwerkingsdoel bereikt zodra het contract ten einde loopt.

U kunt de gegevens die u zelf in onze diensten opslaat, wijzigen en verwijderen. Na beëindiging van het contract verwijderen wij de gegevens die zijn opgeslagen in de diensten.

Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

Voor contractgegevens wordt de verwerking beperkt na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van de wettelijke opslagtermijn worden ze verwijderd.

De gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure invoert, worden maximaal zes maanden bewaard.

6. Uw rechten
a) Recht op inzage en recht op bevestiging
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

b) Recht van rectificatie
U heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

c) Recht op verwijdering
U heeft recht op onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

• De persoonlijke gegevens werden verzameld of andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
• U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
• U dient bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG.
• De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
• Het verwijderen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten dat op ons van toepassing is.
• De persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG-richtlijn.
• d) Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

• U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
• De verwerking is onrechtmatig maar in plaats van het verwijderen van de persoonlijke gegevens wilt u een beperking van het gebruik ervan.
• We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nog nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
• U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan de uwe.

e) Recht van verzet tegen de verwerking
U heeft te allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In geval van bezwaar zullen wij niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en geldige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van rechtstreekse reclame.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en ons zijn verstrekt. U ontvangt deze gegevens dan in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft bovendien het recht om deze gegevens, zonder dat wij dit verhinderen, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2, letter a van de AVG of op een overeenkomst bedoeld in artikel 6, lid 1, letter b van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of van een taak opgelegd door een openbare macht.
Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens op grond van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

g) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

h) Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

7. Wettelijke of contractuele regelingen die verplichten tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, noodzaak voor het sluiten van het contract, verplichting tot het verstrekken van de persoonlijke gegevens, mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
Het verstrekken van persoonlijke gegevens kan deels wettelijk verplicht zijn (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Om een overeenkomst af te sluiten kan het soms nodig zijn dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt, die wij vervolgens zullen moeten verwerken. U bent bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer wij met u een contract sluiten. Het niet-verstrekken van deze persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat het contract niet kan worden gesloten.

8. Bestaan van automatische besluitvorming / profilering
We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of van profilering.